Officers
President: 
Mengyi Tang

Name Title
Mengyi Tang President
Yang Liu General Secretary & Treasurer
Bill Wang Event Manager
Lijun Liu Event and IT manager
Jiabo Li Event Manager
(cultural activities & membership)
Zhiqun Hu Event Manager
(entertainments, singing, dancing etc)
Jerry Ning Event manager
Shannon Fu Event manager
Rong Tian Event manager
Zhengcai Pu News manager (reporting & promotion etc)
Weiping Wang Event manager (Young People’s Club, Music, Arts etc)
Junqiao Xiao Event manager (Young People’s Club, Music, Arts etc)


Board Members
Chair of
Board: Lijun Liu

Honorary Chairman: Liang Li

Name

Title

Lijun Liu Chairman
Bill Wang member
Chen Peng member
Yang Liu Secretary
Chun Wu member
Yi Hu member
Zhengcai Pu member
Liang Li member
Mengyi Tang member


Ex-Presidents

Name

Years

Chen Peng 2005-2006
Tie-lin Wang 2007-2008
Jiabo Li 2008-2010
Liang Li 2011-2013
Zhengcai Pu 2014-2015
Lijun Liu 2016-2017